Lógó LB - praon.png

Læringsbasaren

Læringsmateriell til språk- og musikkfag

Generelle vilkår

(Bokmål)

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her. I denne teksten er det foretatt noen små endringer fra malen for å tilpasse den denne organisasjonen med digitale produkt.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremst det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Leonhard Paul Haberl {informasjon skrives litt rart for å unngå spam. [Adresse: Anton Jakobsens veg ni-c nitti-tjue Tromsdalen Norge] [E-post: laeringsbasaren krøllalfa gmail punktum com ] [Telefon: plus førtisju førtisju nittifire femtifire syttifire ] [Organisasjon: Haberl (org.nr. 922 729 964)]}, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller h*ns representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres digitalt til kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når h*n, eller h*ns representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Angreretten bortfaller ved påbegynt nedlasting og strømming av digitale tjenester, også selv om dette ikke fullføres i sin helhet; dette inkluderer nedlastingen av selve e-posten som bærer varene. Inntil denne e-posten er sendt, har kjøperen full angrerett uten å måtte oppgi grunn. Utover det har kjøperen også ubetinget angrerett de første ti minuttene etter kjøpet av tjenesten/varen. 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

 

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse. Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om h*n venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving. Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning. Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 uker fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering. Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag. Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving. Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse. Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom h*n venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving. Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr. Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer. Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.

(Nynorsk)

Innleiing

Dette kjøpet er regulert av dei følgjande standard salsvilkåra for forbrukarkjøp av varer over Internett. Forbrukarkjøp over internett regulerast hovudsakeleg av avtalelova, forbrukarkjøpslova, marknadsføringslova, angrerettlova og ehandelslova, og desse lovene gir forbrukaren ufråvikelege rettar. Lovene er tilgjengelege på www.lovdata.no. Vilkåra i denne avtalen skal ikkje forståast som nokre avgrensingar i dei lovbestemde rettane, men viser partane sine viktigaste rettar og pliktar for handelen. Salsvilkåra er utarbeida og anbefalt av Forbrukertilsynet. For ei betre forståing av desse salsvilkåra, sjå Forbrukertilsynets rettleiar her. I denne teksten er det gjort nokre små endringar frå malen for å tilpassa han denne organisasjonen med digitale produkt.

1. Avtalen

Avtalen er samansett av desse salsvilkåra, opplysningar gitt i bestillingsløysinga og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motsetnad mellom opplysingane, går det som særskilt er avtalt mellom partane foran, så fremst det ikkje strir mot ufråvikeleg lovgiving. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante vedtak som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivande og forbrukarar.

2. Partane

Selgjar er Leonhard Paul Haberl {informasjon skrivast litt rart for å unngå spam. [Adresse: Anton Jakobsens veg ni-c nitti-tjue Tromsdalen Noreg] [E-post: laeringsbasaren krøllalfa gmail punktum com ] [Telefon: plus førtisju førtisju nittifire femtifire syttifire ] [Organisasjon: Haberl (org.nr. 922 729 964)]}, og nemnast i det følgjande som selgjar/selgjaren.

Kjøpar er den forbrukaren som gjer bestillinga, og nemnast i det følgjande som kjøpar/kjøparen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tenester er den totale prisen kjøpar skal betala. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterlegare kostnader som selgjar før kjøpet ikkje har informert om, skal kjøpar ikkje bera.

4. Avtaleinngåing

Avtalen er bindande for begge partar når kjøparen har sende si bestilling til selgjaren. Avtalen er likevel ikkje bindande viss det har skjedd skrive- eller tastefeil i tilbodet frå selgjaren i bestillingsløysinga i nettbutikken eller i kjøparen si bestilling, og den andre parten innså eller burde ha innsett at det førelåg ein slik feil. 

5. Betalinga

Selgjaren kan krevja betaling for varen frå det tidspunkt han blir sende frå selgjaren til kjøparen. Dersom kjøparen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgjaren reservera kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belasta same dag som varen blir sendt.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøparen utstedt ved sending av varen. Betalingsfristen står på fakturaen og er på minimum 14 dagar frå mottak. Kjøpare under 18 år kan ikkje betala med ettersendt faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøparen, eller h*ns representant, har overtatt tingen. Viss ikkje leveringstidspunktet står op av bestillingsløysinga, skal selgjaren levera varen til kjøpar utan unødig opphald og seinast 30 dagar etter bestillinga frå kunden. Varen skal leverast digitalt til kjøparen med mindre anna er særskilt avtalt mellom partane.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøpar når h*n, eller h*ns representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Angreretten fell bort når nedlasting og strøyming av digitale tenester har byrja, òg sjølv om dette ikkje fullførast i sin heilskap; dette inkluderer nedlastinga av sjølve e-posten som ber varene. Inntil denne e-posten er sendt, har kjøparen full angrerett utan å måtta oppgi grunn. Utover det har kjøparen òg uavgrensa angrerett dei første ti minutta etter kjøpet av tenesta/varen. Selgjaren er forplikta til å tilbakebetala kjøpesummen til kjøparen utan unødig opphald, og seinast 14 dagar frå selgjaren fekk melding om kjøparen si avgjerd om å nytta angreretten. Selgjar har rett til å halda tilbake betalinga til han har mottatt varene frå kjøparen, eller til kjøpar har lagt frem dokumentasjon for at varene er sende tilbake.

 

9. Forseinking og manglande levering - kjøparane sine rettar og frist for å melda krav

Dersom selgjaren ikkje leverer varen eller leverer han for seint i høve avtalen mellom partane, og dette ikkje skyldast kjøparen eller forhold på kjøparen si side, kan kjøparen i høve reglane i forbrukarkjøpslovas kapittel 5 etter omstendene halda kjøpesummen tilbake, krevja oppfylling, heva avtalen og/eller krevja erstatning frå selgjaren. Ved krav om misleghald bør meldingea av bevisomsyn vera skriftleg (til dømes e-post).

Oppfylling. Kjøpar kan halda fast på kjøpet og krevja oppfylling frå selgjar. Kjøpar kan likevel ikkje krevja oppfylling dersom det eksisterer ei hindring som selgjaren ikkje kan vinna over, eller dersom oppdyllinga vil føra med seg ei så stor ulempe eller kostnad for selgjar at det står i vesentleg mishøve til kjøparen si interesse i at selgjaren oppfyller. Skulle vanskane falla bort innen rimeleg tid, kan kjøpar likevel krevja oppfylling. Kjøparen tapar retten sin til å krevja oppfylling om h*n ventar urimeleg lenge med å fremja kravet.

Heving. Dersom selgjaren ikkje leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøparen oppfordra selgjar til å levera innen ein rimeleg tilleggsfrist for oppfylling. Dersom selgjar ikkje leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøparen heva kjøpet. Kjøpar kan likevel heva kjøpet med det same viss selgjar nektar å levera varen. Tilsvarande gjeld dersom levering til avtalt tid var avgjerande for inngåinga av avtalen, eller dersom kjøparen har meldt frå til selgjar om at leveringstidspunktet er avgjerande. Leverast tingen etter tilleggsfristen forbrukaren har sett eller etter leveringstidspunktet som var avgjerande for inngåinga av avtalen, må krav om heving gjerast gjeldande innen rimeleg tid etter at kjøparen fekk vita om leveringa.

Erstatning. Kjøparen kan krevja erstatning for lidd tap som følgje av forseinkinga. Dette gjeld likevel ikkje dersom selgjaren godtgjer at forseinkinga skuldast hindring utanfor selgjars kontroll som ikkje med dømmekraft kunne blitt tatt i betraktning på avtaletida, unngått, eller overvunne følgjene av.

10. Mangel ved varen - kjøparen sine rettar og reklamasjonsfrist

Viss det viser seg å vera ein mangel ved varen må kjøpar innan rimeleg tid etter at han blei oppdaga eller burde ha blitt oppdaga, gi selgjar melding om at h*n vil skulda på mangelen. Kjøpar har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innan 2 veker frå mangelen blei oppdaga eller burde blitt oppdaga. Reklamasjon kan skje seinast to år etter at kjøpar tok over varen. Dersom varen eller delar av han er meint å vara vesentleg lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har ein mangel og dette ikkje skuldast kjøparen eller forhold på kjøparen si side, kan kjøparen i høve reglane i forbrukarkjøpsloven kapittel 6 etter omstenda halda kjøpesummen tilbake, velgja mellom retting og omlevering, krevja prisavslag, krevja avtalen heva og/eller krevja erstatning  frå selgjaren.

Reklamasjon til selgjaren bør skje skriftleg.

Retting eller omlevering. Kjøparen kan velja mellom å krevja mangelen retta eller levering av tilsvarande ting. Selgjar kan likevel motsetja seg kjøparen sitt krav dersom gjennomføringa av kravet er umogleg eller valdar selgjaren urimelege kostnadar. Retting eller omlevering skal gjerast innan rimeleg tid. Selgjar har i utgangspunktet ikkje rett til å gjera meir enn to avhjelpsforsøk for same mangel.

Prisavslag. Kjøpar kan krevja eit passande prisavslag dersom varen ikkje blir retta eller omlevert. Dette inneber at forholdet mellom nedsett og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingen sin verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlege grunnar taler for det, kan prisavslaget i stad setjast lik mangelen si tyding for kjøparen.

Heving. Dersom varen ikkje er retta eller omlevert, kan kjøparen òg heva kjøpet når mangelen ikkje er uvesentleg.

11. Selgjaren sine rettar ved kjøparen sitt misleghald

Dersom kjøparen ikkje betaler eller oppfyller dei øvrige pliktane etter avtalen eller loven, og dette ikkje skuldast selgjaren eller forhold på selgjaren si side, kan selgjaren i høve reglane i forbrukarkjøpsloven kapittel 9 etter omstenda halda varen tilbake, krevja oppfylling av avtalen, krevja avtalen heva og dessutan krevja erstatning frå kjøparen. Selgjaren vil òg etter omstanda kunne krevja renter ved forseinka betaling, inkassogebyr og eit rimeleg gebyr ved uhenta varar.

Oppfylling. Selgjar kan halda fast kjøpet og krevja at kjøparen betaler kjøpesummen. Er varen ikkje levert, taper selgjaren sin rett dersom h*n ventar urimeleg lenge med å fremja kravet.

Heving. Selgjar kan heva avtalen dersom det eksisterer vesentleg betalingsmisleghald eller anna vesentleg misleghald frå kjøparen si side. Selgjar kan likevel ikkje heva dersom heile kjøpesummen er betalt. Set selgjar fast ein rimeleg tilleggsfrist for oppfylling og kjøparen ikkje betaler innan denne fristen, kan selgjar heva kjøpet.

Renter ved forseinka betaling/inkassogebyr. Dersom kjøparen ikkje betaler kjøpesummen i høve avtalen, kan selgjar krevja renter av kjøpesummen etter forseinkingsrenteloven. Ved manglande betaling kan kravet, etter forutgåande varsel, bli sendt til kjøpar kan da bli halde ansvarleg for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uhenta ikkje-forskottsbetalte varar. Dersom kjøparen unnlèt å henta ubetalte varar, kan selgjar belasta kjøpar med eit gebyr. Gebyret skal maksimalt dekkja selgjaren sitt faktiske utlegg for å levera varen til kjøparen. Eit slikt gebyr kan ikkje belastast kjøpare

under 18  år.

12. Garanti

Garanti som blir gitt av selgjaren eller produsenten, gir kjøparen rettar i tillegg til dei kjøparen allereie har etter ufråvikeleg lovgiving. Ein garanti inneber dimed ingen avgrensningar i kjøparen sin rett til reklamasjon og krav ved forseinking eller manglar etter punkt 9 og 10.

 

13. Personopplysingar

Handsamingsansvarleg for innsamla personopplysingar er selgjar. Med mindre kjøparen samtykkjer til noko anna, kan selgjaren, i tråd med personopplysingsloven, kun innhenta og lagra dei personopplysingane som er naudsynlege for at selgjaren skal kunna gjennomføra forpliktingane etter avtalen. Kjøparen sine personopplysingar vil kun bli utlevert til andre viss det er naudsynleg for at selgjar skal få gjennomført avtalen med kjøparen, eller i lovbestemde tilfelle.

14. Konfliktløysing

Klager rettast til selgjar innan rimeleg tid, jf. punkt 9 og 10. Partane skal forsøkja å løysa eventuelle tvistar minnelegt. Dersom dette ikkje lukkast, kan kjøparen ta kontakt med Forbrukarrådet for mekling. Forbrukarrådet er tilgjengeleg  på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.