Lógó LB - praon.png

Læringsbasaren

Læringsmateriell til språk- og musikkfag

Om organisasjonen

(Bokmål)

Læringsbasaren er en del av det

norske enkeltpersonsforetaket «Haberl»

med organisasjonsnummeret 922 729 964. 

Organisasjonen holder til på denne nettadressen,

Facebook og YouTube.

Læringsbasarens virksomhet er dedikert norskspråklige utdanningsinstitusjoner. Derfor er produktene også på norsk (både bokmål og nynorsk). Utover det følger Læringsbasaren opplæringsloven, hvorav først og fremst læreplanens overordnede del om verdier og tilpasset opplæring så vidt det lar seg gjøre (jf. §§1-1 - §1-5). Dette vises best i valget av tverrfaglig innhold (bl.a. bærekraft, medborgerskap, folkehelse og livsmestring) og hos de påviste kompetansemålene som orienterer seg i Fagfornyelsen.  

Enkeltpersonsforetaket Haberl består av flere deler. Den største delen utgjør Læringsbasaren som til og med har fått sin egen logo: 

Lógó LB - praon.png

Alt som har med Læringsbasaren å gjøre, følger derfor også dens grafiske profil. Fun fact: Denne logoen tar utgangspunktet sitt i den didaktiske relasjonsmodellen som nok er kjent til maaaange norske pedagoger.

Andre tjenester (både kommersielle og ikke-kommersielle) føres derimot under den andre logoen:

Ebene 5.png

Slike tjenester er f.eks. IT-konsultasjoner, oversettelse og pedagogiske tjenester som ikke står i samvirke med Læringsbasaren. I tillegg følger også min kunstneriske virksomhet (f.eks. komposisjon, forfatterskap og keantnariske sangtekster) denne profilen for å lage et klart skille til Læringsbasaren. Fun fact: Denne logoen tar utgangspunktet sitt i kartene til Norge og Østerrike, og linjene og stemmegaffelen danner initialene L og H.

Haberl består bare av en daglig leder (Leonhard P. Haberl), og har ingen ansatte. For videre informasjon bes om å ta kontakt via spørreskjemaet her.

(Nynorsk)

Læringsbasaren er ein del av det

norske enkeltpersonsføretaket «Haberl»

med organisasjonsnummeret 922 729 964. 

Organisasjonen held til på denne nettadressa,

Facebook og YouTube.

Læringsbasaren si verksemd er dedikert norskspråklege utdanningsinstitusjonar. Difor er produkta òg på norsk (både bokmål og nynorsk). Utover det følgjer Læringsbasaren opplæringslova, derfrå først og fremst læreplanen sin overordna del om verdiar og tilpassa opplæring så vidt det lar seg gjera (jf. §§1-1 - §1-5). Dette visast best i valet av tverrfagleg innhald (bl.a. berekraft, medborgarskap, folkehelse og livsmestring) og hjå dei påviste kompetansemåla som orienterer seg i Fagfornyinga.

Enkeltpersonsføretaket Haberl er samansett av fleire delar. Den største delen utgjer Læringsbasaren som til og med har fått sin eigen logo:

Lógó LB - praon.png

Alt som har med Læringsbasaren å gjera, følgjer difor òg den grafiske profilen hans. Fun fact: Denne logoen tar utgangspunktet sitt i den didaktiske relasjonsmodellen som nok er kjent til maaaange norske pedagogar.

Andre tenester (både kommersielle og ikkje-kommersielle) førast derimot under den andre logoen:

Ebene 5.png

Slike tenester er t.d. IT-konsultasjonar, omsetjing og pedagogiske tenester som ikkje står i samverknad med Læringsbasaren. I tillegg følgjer òg min kunstneriske verksemd (t.d. komposisjon, forfattarskap og keantnariske songtekstar) denne profilen for å laga ein klår skilnad til Læringsbasaren.

Fun fact: Denne logoen tar utgangspunktet sitt i kartene til Noreg og Austerrike, og linjene og stemmegaffelen dannar initialane L og H. 

Haberl består berre av ein dagleg leiar (Leonhard P. Haberl), og har ingen tilsette. For vidare informasjon bedast om å ta kontakt via spørjeskjemaet her.